Welcome to NIT Nagaland Conference
Home / Organizing Committee
Patron:  
Dr. V. Ramachandran, Director, NIT Nagaland

Convenors:  
Dr. Jyoti Prasad Borah and Dr. Amrit Puzari

Co-Convenor:  
Dr. Jhimli Bhattacharyya
Organizing Committee
 • Dr. A. Wati Walling
 • Dr. Debarun Dhar Purkayastha
 • Dr. Prem Prakash Mishra
 • Dr. Manoj Kumar Patel
 • Dr. Deep Sarmah
 • Dr. Sanjib Choudhury
 • Dr. Nibedita Paul
 • Dr. P. Chinnamuthu
 • Dr. Debadatta Pati
 • Dr. Dushmanta Kumar Das
 • Dr. Dipu Sarkar
 • Dr. Shouvik Dey
 • Dr. Rosaline Jamir
 • Dr. Hraziia